بازرسی کالا

• صدور گواهینامه بازرسی و تایید انطباق کالا ( COI )

• صدور گواهینامه تایید کیفیت، ظرفیت و قیمت پروفرما ( PVO )

• بازرسی پیش از حمل و صدور گواهینامه بازرسی ( PSI )

• بازرسی هاي بانكی و صدور گواهی ( IC )

• قابلیت بازرسی کالا در محل مورد درخواست خریدار یا فروشندگان کالا

• بازرسی در مقصد ( INSPECTION UNLOADING )

• تایید گواهی بارگیري، حمل، تخلیه و بررسی اسناد ورود کالا در بنادر

• بازرسی هاي مربوط به کشتی ها ( بازرسی کمیت وزن یا حجم از جمله draft survey ، ullage survey و … )

• نمونه برداري و نظارت بر خدمات آزمایشگاهی