بازرسی فنی

• بازرسی فنی از کارخانجات و کارگاه هاي تولید کننده موادغذایی و کشاورزي

• خدمات بازرسی نفت، گاز، پتروشیمی و جوش


• بازرسی و نظارت بر ساخت ایستگاههاي گاز، نفت، پتروشیمی و نیروگاهها

• بازرسی تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی از قبیل ماشینهاي دوار (توربین، پمپ، کمپرسور و …)، الكتروموتور، مته هاي حفاري،انواع شیرها و لوله ها و …

• بازرسی و تست ابزارآلات

• بازرسی حین ساخت و ادواري مخازن تحت فشار و ذخیره ،دیگهاي بخار، آب داغ، آب گرم بر اساس استانداردهاي ملی ISIRI 4231 و ISIRI 7911

• بازرسی حین ساخت و ادواري خطوط لوله، اسكرابر، جرثقیل و …. بر اساس استانداردهاي بینالمللی ASME B30.3 ، ASME B30.2 ، ASME B30.5 ، ANSI B56.1

• بازرسی جوش و انجام آزمونهاي غیرمخرب در کلیه تجهیزات فلزي بر اساس استانداردهاي بینالمللی ASME secV – VIII – IX

• خدمات بازرسی خودرو و موتورسیکلت

• بازرسی فیزیكی خودروهاي وارداتی و صدور گواهینامه

• تایید نوع و تطابق تولید خودروهاي وارداتی و ساخت داخل بر اساس استانداردهاي 85 گانه و 6924 و صدور گواهینامههاي TA و COP

• تایید نوع و تطابق تولید موتورسیكلتهاي وارداتی و ساخت داخل بر اساس استاندارد ملی 7558 و صدور گواهینامههاي TA و COP

• خدمات بازرسی CNG

• بازرسی ادواري مخازن و خودروهاي گازسوز در مراکز معاینه فنی و مراکز آزمون هیدروتست بر اساس استانداردهاي ملی 9747 ،9426

• تایید نوع خودروها و قطعات گازسوز بر اساس استاندارد ملی 7598

• بازرسی اولیه و ادواري جایگاه هاي عرضه گاز طبیعی فشرده ) CNG ( بر اساس استانداردهاي ملی 12054 ، 6792 ، 1 – 7829 و 7829-2

• بازرسی ادواري ایمنی انواع جرثقیل و لیفتراک

• نظارت و بازرسی ایمنی مونتاژ و ساخت سازه هاي بالابر- جرثقیل و لیفتراک

• بازرسی ادواري، ایمنی سایرسازه هاي بالابر

• خدمات بازرسی انرژی و موتورخانه

• معاینه فنی موتورخانه ها از نظر ایمنی، عملكرد مصرف انرژي، آلایندگی محیط زیست با هدف بهینه سازي مصرف سوخت بر اساس

استاندارد ملی 16000 و صدور گواهینامه معاینه فنی

• محاسبه وارائه گرید معیار مصرف انرژي جهت ساختمانهاي مسكونی و غیر مسكونی بر اساس استانداردهاي 14253 و 14254

• محاسبه وارائه گرید معیار مصرف انرژي جهت صنایع لبنی، کمپوت و کنسرو، کنسانتره و آبمیوه بر اساس استانداردهاي ملی 11956 ، 16747 و 16748

• محاسبه و ارائه گرید معیار مصرف انرژي جهت واحد مرغداري بر اساس استاندارد ملی 19582