بازرسی آسانسور

 شماره داخلی های گروه آسانسور:  داخلی 139و 140

  • مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بازرسی آسانسور:

– کپی پروانه طراحی و مونتاژ شرکت آسانسوری

– برای متقاضی حقیقی ارائه کارت ملی و برای متقاضی حقوقی کد اقتصادی، شناسه ملی و کدپستی الزامی می باشد.

– کپی پروانه ساختمان ملک

– فرم های درخواست بازرسی، مشخصات فنی، تایید اجزا

– بهمراه داشتن کد پذیرش سیبا یا فرم درخواست  سامانه توانمند

* در زمان تشکیل پرونده پرداخت هزینه بازرسی نوبت اول بازرسی طبق تعرفه استاندارد الزامی می باشد.

  • مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بازرسی ادواری آسانسور:

– قرارداد سرویس و نگهداری

– اصل یا کپی گواهینامه قبلی

– برای متقاضی حقیقی ارائه کارت ملی و برای متقاضی حقوقی کد اقتصادی، شناسه ملی و کدپستی الزامی می باشد.

– کپی پروانه ساختمان ملک

– فرم  درخواست بازرسی ادواری

* در زمان تشکیل پرونده پرداخت هزینه بازرسی نوبت اول بازرسی طبق تعرفه استاندارد الزامی می باشد.

  • * لطفا به موارد زیر توجه فرمایید:

1- درخواست بازرسی مجدد فقط به صورت فکس و در سربرگ شرکت آسانسور با مهر و امضاء قابل قبول می باشد.

2- درصورت کنسلی نوبت بازرسی، بایستی در سربرگ شرکت و به صورت فکس ارسال شود.

3- درخواست کنسلی نوبت بازرسی تا ساعت 14 روز قبل از بازرسی، مورد قبول می باشد. درغیراینصورت قابل قبول نبوده و هزینه بازرسی محاسبه می شود.

4- کنسلی بازرسی در روز بازرسی به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد و هزینه بازرسی اعمال می شود.

رسیدگی به شکایات