بازرسی آسانسور

بازرسی آسانسور                   شماره داخلی های گروه آسانسور:  داخلی 139و 140

  • مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بازرسی آسانسور:

- کپی پروانه طراحی و مونتاژ شرکت آسانسوری

- برای متقاضی حقیقی ارائه کارت ملی و برای متقاضی حقوقی کد اقتصادی، شناسه ملی و کدپستی الزامی می باشد.

- کپی پروانه ساختمان ملک

- فرم های درخواست بازرسی، مشخصات فنی، تایید اجزا، متمم

- بهمراه داشتن کد پذیرش سیبا یا فرم درخواست  سامانه توانمند

* در زمان تشکیل پرونده پرداخت هزینه بازرسی نوبت اول بازرسی طبق تعرفه استاندارد الزامی می باشد.

 

  • مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بازرسی ادواری آسانسور:

- قرارداد سرویس و نگهداری

- اصل یا کپی گواهینامه قبلی

- برای متقاضی حقیقی ارائه کارت ملی و برای متقاضی حقوقی کد اقتصادی، شناسه ملی و کدپستی الزامی می باشد.

- کپی پروانه ساختمان ملک

- فرم  درخواست بازرسی ادواری

* در زمان تشکیل پرونده پرداخت هزینه بازرسی نوبت اول بازرسی طبق تعرفه استاندارد الزامی می باشد.

 

  • * لطفا به موارد زیر توجه فرمایید:

1- درخواست بازرسی مجدد فقط به صورت فکس و در سربرگ شرکت آسانسور با مهر و امضاء قابل قبول می باشد.

2- درصورت کنسلی نوبت بازرسی، بایستی در سربرگ شرکت و به صورت فکس ارسال شود.

3- درخواست کنسلی نوبت بازرسی تا ساعت 14 روز قبل از بازرسی، مورد قبول می باشد. درغیراینصورت قابل قبول نبوده و هزینه بازرسی محاسبه می شود.

4- کنسلی بازرسی در روز بازرسی به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد و هزینه بازرسی اعمال می شود.

5- درصورت کنسل نمودن بازرسی، شرکت آسانسوری موظف است مجددا" درخواست بازرسی را فکس نماید.

شماره فکس گروه آسانسور: 43856410

شماره تلگرام گروه آسانسور جهت تبادل پرونده ها: 09128713387

شماره تلگرام:09909389207 تلفن گروه آسانسور:02188026890 داخلی 139و 140 واحد مستقیم آسانسور:09909389307